Regulamin klubu SLA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dla  potrzeb  niniejszego  regulaminu  przyjmuje  się,  że  pojęcie  „klub”  jednoznacznie identyfikuje lokal SLA WARSAW znajdujący się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 68 

2. Klub nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. Klub jest miejscem prywatnym, do którego wstęp odbywa się na zasadach określonych w § 2 regulaminu.  

3. Klub   posiada   stronę   internetową: www.slawarsaw.com oraz fan page:  https://m.facebook.com/SLA-Warsaw i instagram  www.instagram.com/sla_warsaw/, które są jedynymi oficjalnymi stronami internetowymi klubu. Osoby zarządzające klubem nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  informacje  związane  z  klubem zamieszczone na innych niż w/w strony internetowe.  

4. Podmiotem prowadzącym klub jest SEYADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 68.  

5. Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, obrazu, wykonywania zdjęć i jakiejkolwiek innej aktywności  realizowanej  przy  użyciu  sprzętu  audiowizualnego.  Wszelkie  zapytania  o akredytacje oraz możliwości otrzymania zgody na filmowanie, wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do Kierownictwa klubu.   

6. Osoby znajdujące się na terenie klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez klub na wszystkich dostępnych polach eksploatacji (w szczególności internet, prasa, TV, radio, materiały drukowane)  dla  celów  marketingowych  i  promocyjnych  SEYADA  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.   

7. Goście  klubu  wyrażają  zgodę  na  dobrowolne  przebywanie  w  strefie  podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie lokalu.   

8. Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz że klub nie   odpowiada   za   jakiekolwiek   efekty   zdrowotne,   motoryczne   czy   psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej, nieprzymuszonej woli.  

9. Palenie tytoniu w klubie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  

10. Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób dorosłych, w tym treści o charakterze kontrowersyjnym oraz z zabarwieniem erotycznym. Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich. 

11. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, korzystanie z Karty Klubowej, wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.   

§ 2 GODZINY OTWARCIA. PRAWO WSTĘPU DO KLUBU 

1. Klub czynny jest od piątku do soboty w godzinach 22.30 –5.00.  Godziny  otwarcia  i zamknięcia klubu mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej lub fan page’u klubu. Niezależnie od powyższego, stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń Kierownictwo klubu może zarządzić inną godzinę zakończenia imprezy oraz zamknięcia klubu.   

2. Prawo wstępu do klubu w trakcie odbywających się w nim imprez mają:   

a) osoby powyżej 18-go roku życia; w uzasadnionych przypadkach Kierownictwo klubu lub ochrona mogą poprosić Gości klubu o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek,  
b) przedstawiciele  prasy,  radia  i  innych  mediów  posiadający  ważną  akredytację  na imprezę,  
c) przedstawiciele  służb  państwowych  i  medycznych  uprawnionych  do  czynności kontrolnych  na  podstawie  ważnych  legitymacji,  po  uprzednim  uzgodnieniu  z przedstawicielem organizatora,  

3. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub zastrzega sobie  prawo  do  odmówienia  wstępu  każdemu,  kto  swoim  wyglądem,  ubiorem  lub zachowaniem nie odpowiada standardom przyjętym przez klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.  

4. O wejściu osób na teren klubu decyduje ,, Door policy ‘’.,, Door policy” lub pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu bez podania przyczyny.  

5. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.  

6. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren  lokalu  w  przypadku,  gdy  ilość  osób  w  klubie  równa  będzie  dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.  

§ 3 OPŁATY ZA WSTĘP DO KLUBU. REZERWACJA LOŻY 

1. Wstęp do klubu jest płatny i wynosi 30 złotych. Cena biletu wstępu do klubu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku gdy na imprezie organizowanej przez klub odbywa się koncert. O wysokości opłaty obowiązującej w danym dniu Gość jest każdorazowo informowany przez obsługę klubu bezpośrednio przed wejściem do klubu.  

2. Opłata nie dotyczy Gości, którzy uzyskali uprawnienie do bezpłatnego wejścia do klubu, w  szczególności  w  sytuacjach  dokonania  określonych  rezerwacji,  posiadania  Karty Klubowej oraz statusu VIP.  

3. Opłata za wstęp do klubu pobierana jest tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kierownictwo klubu.  

4. Opłata za wejście do klubu i rezerwację pobierana jest w gotówce, kartą płatnoczą bądź przelewem  na  rachunek  bankowy,  jej  wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu.  

5. Klub prowadzi sprzedaż biletów zarówno w formie przedsprzedaży (informacja o takiej możliwości będzie każdorazowo ogłaszana) oraz w dniu imprezy (z wyłączeniem imprez, które  wymagają  zakupu  biletu  w  przedsprzedaży  lub  imprez  zamkniętych).  Godziny otwarcia kasy biletowej są zmienne i każdorazowo ogłaszane.  

6. Warunki rezerwacji loży:  

a) w cenę wliczony jest bilet wstępu dla takiej ilości osób, jaka mieści się w loży;   
b) podana kwota jest w całości do wykorzystania na konsumpcję alkoholu oraz dań  
c) do rachunku doliczany jest serwis 10% d)w dniach koncertów cena może ulec zmianie.  

7. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut od godziny ustalonej w momencie dokonywania rezerwacji. Po upływie powyższego czasu rezerwacja traci ważność.  

8. Szczegółowe informację dotyczące dokonywania rezerwacji w klubie zamieszczone są na stronie internetowej klubu www.slawarsaw.com oraz udzielane są pod numerem telefonu +48 505 606 936 bądź  poprzez  wysłanie  zapytania  w  formie  elektronicznej  na  adres: biuro@slawarsaw.pl   

9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom, które zakupiły bilety przysługuje zwrot pieniędzy w pełnej wartości odpowiadającej cenie zakupu.  

§ 4 KARTA KLUBOWA 

1. Pierwszeństwo wstępu do klubu mają posiadacze Kart Klubowych.   

2. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazana osobie trzeciej. W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty Klubowej obsługa klubu może poprosić posiadacza Karty o okazanie dowodu tożsamości.   

3. Karta  Klubowa  nie  uprawnia  do  wstępu  w  przypadku  zorganizowanych imprez Zamkniętych. 

4. Klub zastrzega sobie prawo do odebrania Karty Klubowej jej posiadaczowi, jeśli naruszy on którykolwiek z punktów regulaminu.  

§ 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Budynek i teren klubu objęte są stałym monitoringiem wizyjnym.  

2. Wszystkie  osoby  znajdujące  się  w  klubie  zobowiązane  są  zachowywać  się  w  sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.  

3. Wszystkie  osoby  przebywające  w  klubie  mają  obowiązek  stosowania  się  do  zaleceń obsługi klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.   

4. Ochrona  fizyczna  klubu  wykonywana  jest  przez  wykwalifikowanych  pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo w obiekcie, zabezpieczenie znajdującego się na jego terenie mienia oraz bezpieczeństwo przebywających w nim Gości oraz pracowników obsługi.  

5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie  do  klubu  jest  zabronione.  W  przypadku odmowy poddania się kontroli, klub zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  wstępu  na  teren  klubu.Dotyczy  to  również  osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.    

6. Gościom zabrania się wnoszenia do klubu:  

a) jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 
b) środków  odurzających  i  narkotyków  oraz  wszelkich  innych  substancji,  których posiadanie lub którymi handel jest w Polsce zakazany,  
c) broni oraz materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia bądź życia gości klubu lub jego obsługi, 
d) wprowadzania zwierząt.  

7. W  przypadku  zakwestionowania  przedmiotów  przy  wnoszeniu  ich  na  teren  imprezyzostaną one odebrane przez ochronę i przekazane uprawnionym organom.  

8. Uczestnikom imprezy zabrania się: 

a) wstępu do pomieszczeń, które przeznaczone są wyłącznie dla obsługi klubu, 
b) wychodzenia z klubu z rzeczami będącymi własnością klubu, w tym szklankami,kieliszkami itp. 
c) wchodzenia  na  stoliki,  krzesła,  kanapy,  blaty  barowe,  stanowisko  DJ-a,  miejsce występu artystów, 
d) wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody,  
e) prowadzenia akwizycji, handlu, promocji, agitacji, reklamy, zbiórek pieniężnych itp. bez zgody Kierownictwa klubu. 

9.Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.  

10.Osoby zachowujące się agresywnie bądź stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości  klubu,  osoby  które  swoim  zachowaniem  naruszają  Regulamin  klubu  zostaną niezwłocznie usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji.  

11.W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć  przewidziane  prawem  środki  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  klubie.  W przypadku łamania prawa lub niszczenia mienia ochrona jest uprawniona do przetrzymania podejrzanej osoby do momentu przekazania jej Policji.   

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA 

1. Za  zniszczenie  wyposażenia  klubu,  osoby  które  się  tego  dopuściły  ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.  

2. Każdorazowe  zachowanie  Gościa  klubu  wyczerpujące  znamiona wykroczenia   lub przestępstwa będzie zgłaszane przez obsługę klubu Policji. Wobec osoby dopuszczającej się powyższego zachowania będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu.  

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez innych Gości klubu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do sprawcy szkody.  

4. Z uwagi na fakt, iż ochrona klubu została powierzona profesjonaliście –zewnętrznej licencjonowanej  firmie  ochroniarskiej,  zgodnie  zart.  429  Kodeksu  Cywilnego  klub  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na terenie klubu oraz na terenie  przyległym  na  osobie  lub  na  mieniu  Gości  wyrządzone  przez  pracowników ochrony.  Wszelkie  roszczenia  z  tego  tytułu  poszkodowany  powinien  kierować bezpośrednio do firmy wykonującej ochronę klubu.  

5. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm   bombowy  i  nie  będzie  zobowiązany  do  zwrotu  pieniędzy  za  bilet  ani  do odszkodowania za inne roszczenia związane z nie odbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.  

6. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownictwo  klubu.  Skargi  i  wnioski  będą  przyjmowane  w  formie pisemnej. 

7. Wszelkie  sprawy  sporne  wynikające  z  korzystania  z  usług  klubu,  w  szczególności  z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub, będą rozpoznawane przez sądy właściwe rzeczowo według siedziby podmiotu prowadzącego klub, to jest przez sądy w Warszawie. 

§ 7 SZATNIA 

1. Szatnia w klubie jest obowiązkowa.  

2. Gościom zostawiającym odzież w szatni klubu wydawane są numerki. Za zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 50zł.   

3. Nie dopuszcza się przyjęcia odzieży lub innych rzeczy od kilku osób na przechowanie wspólne.  

4. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osobyprzekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.

5. W przypadku zgubienia numerka z szatni, rzeczy pozostawione w szatni mogą zostać wydane dopiero po zakończeniu imprezy i po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby, a także po uiszczeniu opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2. Osoba ubiegająca się o wydanie  rzeczy  z  szatni,  a  nie  posiadająca  numerka  powinna  podać  obsłudze  szatni niezbędne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację rzeczy oraz pozwalające na uznanie tej osoby za jej właściciela. W uzasadnionych przypadkach wydanie rzeczy może nastąpić w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.   

6. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia numerka, Spółka ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.  

7. W przypadku pozostawienia rzeczy w szatni po zakończonej imprezie, istnieje możliwość ich odebrania w godzinach pracy klubu wyłącznie w ciągu 14 dni od daty imprezy.   

8. W  przypadku  nieodebrania  rzeczy  pozostawionych  w  szatni  w  terminie  14  dni  od  daty imprezy podlegają one likwidacji na podstawie protokołu likwidacji.  

9. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.) klub nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Za rzeczy pozostawione w rękawach, kieszeniach odzieży (np. szale, apaszki, swetry itp.) klub nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Umowna górna granica odpowiedzialności klubu za rzeczy pozostawione w szatni wynosi 250 zł.   

12. W  sytuacji  powstania  kwestii  spornych  dotyczących  wydania  odzieży  bądź  innych przedmiotów z  szatni  o  rozwiązaniu  powyższej  sytuacji  decyduje  każdorazowo Kierownictwo klubu. Spory sądowe będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu.Niniejszy  regulamin  został  podany  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  go  w widocznym miejscu w klubie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej klubu www.slawarsaw.com